Видатні українці усіх часів

Соломея Крушельницкая. Голос, который покорил мир

В историю мирового искусства Соломея Крушельницкая вошла как человек, которого судьба наделила артистическим талантом и чрезвычайной красоты голосом. Её смело можно назвать великой артисткой XX века, гордостью украинской и мировой сцены. Она любила искусство, жила им и служила ему, любила родную землю и своим пением прославляла Украину и украинский народ. Саломея Крушельницкая — одна из талантливейших украинских оперных певиц (сопрано) ещё при жизни признанная выдающейся певицей мира. У неё был выдающийся по силе и красоте голос широкого диапазона, исключительная музыкальная память. По оценкам критиков, успех Крушельницкой на оперных сценах был ничем иным, как признанием украинской музыки и вокального искусства. Крушельницкая родилась 23 сентября 1872 года в селе Белявинцы (сейчас Бучацкий район Тернопольской области) в семье священника. Происходит Соломея из благородного и старинного украинского рода. С 1873 году семья несколько раз переезжала, а в 1878 года они, перебравшись в село Белая недалеко от Тернополя, уже никуда не уезжали. Петь девочка начала с юных лет. В детстве Саломея знала очень много народных песен, которые она выучила непосредственно у крестьян. Основы музыкальной подготовки получила в Тернопольской гимназии, в которой сдавала экзамены экстерном. Здесь же, в Тернополе Саломея Крушельницкая впервые познакомилась с театром. В 1891 году Саломея поступила в Львовскую консерваторию где её учителем был знаменитый тогда во Львове профессор Валерий Высоцкий, воспитавший целую плеяду известных украинских и польских певцов.

Читать далее «Видатні українці усіх часів»

Україна: шлях до себе

Книжкова виставка

до 26-ї річниці прийняття Декларації

про державний суверенітет України

Ознайомившись з книгами, представленими на виставці, ви зможете скласти своє уявлення про сучасний шлях  розвитку української держави, модернізацію політичних інститутів влади, демократизацію суспільства.

Изображение 053

  1. Повернення в Царгород / За загальною редакцією Л. Івшиної. – Видання друге, стереотипне. Київ : Українська прес-група, 2016. – 496 с.

Книжка «Повернення в Царгород», хоч і стосується подій тисячолітньої давнини, виглядає на сьогодні гостро актуальною. Адже вона не про те – «бути нам чи не бути?». Зрозуміло, бути! Але – «ким бути?», «Якими бути?». «Повернення в Царгород» — це «ключі» від нашої суб’єктності, самобутності, від нашого справжнього місця в Європі і світі.

Изображение 054

2. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) /  Під ред. В. Литвина. – Київ : Альтернативи, 2001. – 704 с.

Монографія присвячена проблемам формування незалежної  Української держави. Авторський колектив аналізує суспільно-політичні, соціально-економічні й культурні процеси трансформаційного періоду. Окремі розділи присвячені будівництву Збройних сил України та зовнішньополітичній діяльності. Приділено увагу дослідженню національних державотворчих традицій, починаючи з доби Київської Русі.

Изображение 0583. Кремень, В. Україна: шлях до себе / В. Кремень, В. Ткаченко. – Київ : ДрУк, 1999. – 446 с.

У монографії  розглядається проблема суспільної трансформації України за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду. Утвердження української ідентичності, віднайдення Україною шляху до себе, визначення магістрального напряму суспільного поступу автори пов’язують з необхідністю «зняття» дилеми «Схід – Захід» шляхом культурно-політичного синтезу цивілізаційних надбань кожного народу на просторі «Великої Європи».

Изображение 0474. Сорока, М. Світ відкриває Україну / М. Сорока. – Київ : Київська правда, 2001. – 782 с.

У книзі Михайла Сороки «Світ відкриває Україну» представлена широка панорама подій і найважливіші договірні документи, пов’язані з виходом на міжнародну арену та першими зовнішньополітичними кроками незалежної Української держави. Основу матеріалів книги складають нотатки, репортажі, ессе про зарубіжні візити й переговори керівників України.

Изображение 046                                                 Изображение 0485. Україна на міжнародній арені : Збірник документів і матеріалів, 1996-2000 рр.: У 2 кн. / Упоряд. Л. М. Колотілова, Т. С. Семенець, С. П. Ярова. – Київ. : Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 1232 с.

6. Україна на міжнародній арені : Збірник документів і матеріалів, 1996-2000 рр.: У 2 кн. / Упоряд. Л. М. Колотілова, Т. С. Семенець, С. П. Ярова. – Київ. : Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 2. – 1056 с.

Документи і матеріали, що публікуються у збірнику, відображають новий етап історичного розвитку незалежної Української держави, висвітлюють різноманітні аспекти зовнішньої політики після ухвалення Конституції України. Дві книги збірника містять в собі основні акти у сфері зовнішньої політики, документи з актуальних міжнародних проблем, матеріали про договірно-правові відносини України з іноземними державами.

Изображение 0527. Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : Збірник наукових праць / Під загальною редакцією А. М. Круглашова. – Чернівці : Букрек, 2009. – Т. ІІІ. – 480 с.

Збірка наукових статей розкриває різноманітні аспекти політичних та історико-культурних  особливостей формування та розвитку взаємовідносин України, Румунії та Молдови. Особлива увага приділена розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва між цими державами.

Изображение 0598. Кузнецов, Владлен. Україна. Третій шанс : Кінодокументи та бесіди з дійовими особами новітньої історії. – Київ. : Альтерпрес, 2002. – 580 с.

Книга «Україна. Третій шанс» — це авторський науково-художній, документально-публіцистичний твір, який малює історичний портрет новітньої України у порівнянні з її минулим, яскраво відтворює перебіг вікопомних подій створення незалежної України як демократичної держави. Завдяки бесідам з активними дійовими особами всього громадсько-політичного спектру українського суспільства, а також з допомогою кінодокументів, виникає своєрідний жанр «кіно книги».